Tuiit wiit wee dooo AT-AT wouf wouf

wouf wouf diii dooo Weeep dooo AT-AT ? Weee ddeee dooo!
 
Wheep dddo whiii deee diii beeeep : 
 
 
 
 
Doo weehhhh deeee deee doooo. Cool

Leave a Reply